Arrival of the Varangians
Arrival of the Varangians, by Nikolai Roerikh